WWW.ARBNOR-GASHI.PAGE.TL
  SOCIOLOGJI
 

Sociologjia

Sociologjia (Fjala Sociologji rrjedh nga bashkimi i fjalës Latine “Socius“ që do të thotë “Shoqërues“ dhe fjalës Greke “Logos“ që do të thotë “Shkencë” ) është shkencë e cila merret me studimin e shoqërise njerëzore dhe të dukurive të saj. Problemet, fenomenet dhe konfliktet shoqërore apo ndërnjerëzore janë pjesa qendrore e studimeve sociologjike.


 

Historia dhe zanafilla e Sociologjisë

Si shkencë e vecantë, sociologjia zyrtarisht njihet aty nga fundi i shekullit të 19. Ajo u shkëput si shkencë e veçantë në atë kohë nga Filozofia, Shkencat ekonomike, Etnografia. Zanafila e krijimit të saj si shkencë është e lidhur ngushtë me zhvillimet e shoqërisë qytetare në Europën e shekullit të 19. si dhe me industrializimin progresiv. Mendimtarët e hershëm dhe ato të mesit të shekullit të 19. si Henri de Saint-Simon, Karl Marx, Herbert Spencer, edhe sot e kësaj dite llogariten si mendimtarët klasik të sociologjisë.

Emërtues i sociologjisë ishte shkencëtari francez Auguste Comte me librin e tij (Système de politique positive, ou Traité de sociologie, instituant la religion de l'humanité, 4 Bde., 1851-1854).

Përkufizime

Nga shpjegimi i kuptimit dhe i përmbajtjes se sociologjisë buron edhe vetë përkufizimi i saj. Disa nga këto përkufizime janë:

 • "Sociologjia është studim i jetës së grupeve shoqërore" (Earl Babbie, 1983)
 • "Sociologjia është studim sistematik i shoqërisë njerëzore" (John Macionisin & Ken Plummerin, 1998)
 • "Sociologjia është shkencë, në kuptimin që ajo nënkupton metodat sistematike te studimit dhe vlerësimit te teorive nën driten e fakteve dhe argumenteve logjike" (Anthony Giddens)
 • "Sociologjia është një studim sistematik i jetës shoqërore, grupeve shoqërore dhe shoqërive, me theks te veçantë në shoqëritë moderne,

Ndarja e Sociologjisë

Sociologjia në një ndarje të thjeshtë ndahet në:

Sociologjia e përgjithshme

Temat kryesore të Sociologjisë së përgjithshme janë psh: Veprimi social,Interaksioni social, Shkëmbimi social,Ndryshimi social, Mobiliteti social, Struktura sociale,Pushteti, Hegjemonia, Elitat, Grupet, Rolet sociale, Klasat, Socializimi etj.


Sociologjitë e veçanta

Ndër më të rëndësishmet nga sociologjitë e veçanta janë: sociologjia e Punës, sociologjia e Familjes, sociologjia Politike , sociologjia juridike. Nga diferencimi i vazhdueshëm edhe i vet sociologjisë ,dita ditës formohen edhe sociologji të tjera të veçanta.


Metodat Sociologjike

Numëri i madhë i instrumenteve metodike të sociologjisë empirike ndahet si vijon:

 • Metodat Kualitative
 • Metodat Kuantitative
 • Metodat Historiko-Krahasuese(komparative)

Shumë shpesh përdoren kombinime të këtyre 3 Metodave (Metodat mixe/të përziera).

Ndarja e Sociologjisë sipas Temës që trajton

Makrosociologjia

 • Sociologjia Marxiste
 • Strukturalizmi
 • Funksionalizmi
 • Strukturfunksionalizmi
 • Teoritë Kritike
 • Teoritë Sistemore
 • Teoritë Kulturore


Mikrosociologjia

 • Sociologjia e Konfliktit
 • Interaksionizmi Simbolik
 • Dinamika e Situates
 • Sociologjia e Fenomenit
 • Individualizmi Metodologjik
 • Sociologjia Figurative
 • Etnometodologjia


Mesosociologjia

Ky nocion është shumë pak i definuar dhe përshkruan psh. Sociologjinë e Institucioneve, të Ritualeve dhe Organizatave.

Sociologë të rëndësishëm

 • Theodor W. Adorno
 • Auguste Comte
 • Émile Durkheim
 • Norbert Elias
 • Michel Foucault
 • Jürgen Habermas
 • Paul Lazarsfeld
 • C Wright Mills
 • Karl Marx
 • Vilfredo Pareto
 • Talcott Parsons
 • Georg Simmel
 • Herbert Spencer
 • Ferdinand Tönnies
 • Max Weber
 
  www.arbnor-gashi.page.tl  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free