WWW.ARBNOR-GASHI.PAGE.TL
  EKONOMI
 

Ekonomia


 

 
Lakorja e inflacionit ekonomik

Ekonomia - ky term rrjedh nga greqishtja e vjetër nga fjala οἶκος [oikos], dhe do të thotë "shtëpi, tempull, kamp, hallë" dhe fjala νόμος [nomos], që do të thotë zakon, rregull, konventë që fjalë për fjalë don të thotë "rregull shtëpiak."

Ekonomia është një shkencë shoqërore që merret me studimin e prodhimit, shpërndarjes dhe konsumit të të mirave dhe shërbimeve. Ndryshe, ekonomia njihet si shkencë e cila studion të gjitha marrëdhëniet që zhvillohen gjatë një procesi ekonomik, qofshin ato mes qenieve njerëzore, qenieve njerëzore dhe mjeteve të prodhimit apo qenieve njerëzore dhe politikave të prodhimit.

Përkufizimi i i mësipërm është një nga shumë definicionet e formuluara nga ana e ekonomistëve eminentë botërorë. Tërësia e marrëdhënieve në prodhim që i përgjigjet një shkalle të caktuar të zhvillimit të forcave prodhuese në një rend shoqëror.

Një përcaktim ekonomik nga një përcaktim tjetër ndyshon në varësi të periudhës se kur është bërë apo edhe nga studiuesi (sipas qasjeve) që ka bërë atë përcaktim.

 • Ekonomia është një fushe studimore dinamike, e cila gjithnjë e më shumë zgjerohet kështu rrethi i përfshirshmërisë sa shkon e rritet. Në këtë kontekst, për studim më të lehtë dhe më të detajuar ekonomia ndahet në pjesë. Ndarja e ekonomisë si tërësi mund të bëhet duke u marr parasysh këndvështrimin nga i cili bëhet piknisja për ndaje.

Ndarja sipas përfshirshmërisë

 • Mikroekonomia është degë e ekonomisë e cila studion njësitë e veçanta të ekonomisë siç janë familjet apo ndërmarrjet. Kjo degë merret me pjesë të veçanta të kërkesës dhe ofertës, si dhe me ndërthurjen e tyre.
 • Makroekonomia është ajo pjese e shkencave ekonomike që meret me studimin e funkcionimit të ekonomisë në kuptim të gjërë të fjalës. Në këtë kontekst, ajo analizon format më sintetike të treguesve ekonomikë si: Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) dhe ciklet ekonomike të tij, papunësinë dhe inflacionin, konsumin, investimet, politikat fiskale dhe monetare, tregëtinë ndërkombëtare, bilancin e pagesave, etj

Makroekonomia si fushë e ndarë e interesit konsiderohet se i ka zanafillet në veprën e John Maynard Keynes-it "Teoria e përgjithëshme e punësimit, kamatës dhe parave", botuar në vitin 1936.

Sipas aktiviteti

 • Ekonomia shumëdegëshe
  • Bujqësore
  • Industriale
  • Blegtorale
  • Pyjore
  • Ujore
  • Digjitale

Sipas përfshirjes teritoriale

 • Ekonomia botërore (Ekonomia ndërkombëtare)
 • Ekonomia kontinentale
 • Ekonomia shtetërore
 • Ekonomia regjionale
 • Ekonomia komunale.

Historia e Ekonomisë

Kontribues në lëmin e Ekonomisë

 • John Maynard Keynes - "Teoria e përgjithshme e punësimit, kamatës dhe parasë", (1936)
 • Adam Smith - "Pasuria e kombeve", ([[1776)

Shiko edhe këtë

 • Ekonomia socialiste
 • Ekonomia kapitaliste
 • Ekonomia feudale
 • Fjalori i termeve në Ekonomi
 • Fjalori juridik
 • Lista e shteteve
 • Iliaz Fishta
 
  www.arbnor-gashi.page.tl  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free